Obowiązek podatnika do przestrzegania terminów płatności

Każdy podatnik jest zobowiązany do terminowego opłacania należnych podatków. Wszystkie z terminów płatności są zależne od tego, w jaki sposób powstało zobowiązanie podatkowe.

Jeżeli np. zobowiązanie podatkowe powstało na mocy decyzji, która ustaliła wysokość tegoż zobowiązania to termin zapłaty takiego podatku wynosi czternaście dni od dnia wręczenia decyzji podatnikowi.

Jeżeli natomiast zobowiązanie podatkowe powstało z mocy prawa to podatnik jest zobowiązany samodzielnie zarówno obliczyć jak i wpłacić podatek. W takim przypadku termin płatności jest natomiast określony w konkretnych ustawach podatkowych.

W określonych ustawowo terminach podatnik powinien też składać swoje deklaracje podatkowe, o ile wynika to z obowiązujących przepisów podatkowych. W zależności od formy wpłacania podatków w różny sposób rozpatrywane są terminy zapłaty podatków.

W przypadku zapłaty gotówką za datę wpłaty uważa się datę wpłacenia pieniędzy przy kasie organu podatkowego. W przypadku płatności bankowych za datę te uważa się dzień dokonania wpłaty należności.